Cwrdd â'r Prynwr

Seminarau a Gweithdai

Arddangosfa

Cyflwyniad

Wedi’i drefnu gan Bwyd a Diod Cymru (Llywodraeth Cymru), BlasCymru/TasteWales 2023 fydd y pedwerydd digwyddiad masnach bwyd a diod rhyngwladol ar gyfer y diwydiant yng Nghymru.

BlasCymru/TasteWales yw digwyddiad masnach blaenllaw diwydiant bwyd a diod Cymru. Mae’n dod â chynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru, prynwyr cenedlaethol a rhyngwladol a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd ynghyd, a bydd y digwyddiad deuddydd yn cynnig cyfle heb ei ail i rwydweithio â rhanddeiliaid blaenllaw yn y diwydiant o bob rhan o’r byd.

Yn cynnwys arddangosfa o’r cynnyrch gorau sydd gan Gymru i’w gynnig, bydd y digwyddiad yn:
– Arddangos cynhyrchwyr a'u cynnyrch i gynulleidfaoedd cenedlaethol a rhyngwladol
– Broceru perthnasoedd rhwng cynhyrchwyr a phrynwyr trwy gyfarfodydd partneru
– Cynnwys ardaloedd thema yn arddangos y gorau o fwyd a diod Cymru, ynghyd â rhaglen seminar ddifyr gydag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant

 

Broceriaeth masnach yn cysylltu prynwyr a chynhyrchwyr

Wrth galon BlasCymru/TasteWales bydd y broceriaeth busnes-i-fusnes.

Mae hwn yn wasanaeth pwrpasol ac unigryw sy'n paru prynwyr a chynhyrchwyr ar gyfer sgyrsiau masnach hynod effeithlon.

Am fwy o fanylion ac os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, os ydych yn brynwr cysylltwch â buyers@tastewales.com;
os ydych yn gynhyrchydd, cysylltwch â producer@tastewales.com. Rydym yn hapus i helpu.

 

Llwyddiant y Digwyddiad

Dyma brif lwyddiannau BlasCymru/TasteWales 2021:

 • Dros 927 o gynadleddwyr wedi cymryd rhan.
 • Dros 1695 o gyfarfodydd busnes un-i-un wedi cael eu hwyluso.
 • Lansio 244 o gynhyrchion bwyd a diod newydd ac arloesol o Gymru.
 • Dros 200 o brynwyr masnachol wedi dod i’r digwyddiad, i gwrdd â dros 102 o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru.

 

Llwyddiant y Digwyddiad

Arloesi sy'n arwain y byd

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfres o ardaloedd thema sy'n tynnu sylw at rai o'r datblygiadau diweddaraf ym myd bwyd a diod. Mae’r rhain yn cynnwys:

Ardal Ryngwladol: Cyllid Busnes, Allforio, Mewnfuddsoddi, Masnach Ryngwladol

Gan ddod â byd cyllid rhyngwladol, allforio a mewnfuddsoddi ynghyd, bydd yr ardal yn cynnwys cynrychiolwyr o:

 • Gyllid a buddsoddi mewn twf busnes (BIC Innovation)
 • Mewnfuddsoddi: Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru (Mewnfuddsoddi)
 • Allforio: Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru (Bwyd a Diod Busnes Rhyngwladol)
 • Cyd-destun masnach fyd-eang: Masnach Ryngwladol Llywodraeth Cymru (Swyddfeydd Tramor Llywodraeth Cymru)


Ardal Arloesedd: Ymchwil, Arloesedd, Technoleg, Sgiliau

Ardal yn arddangos rhywfaint o’r gwaith arloesol sy’n digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd, ac yn hyrwyddo’r rhaglenni cymorth busnes, technoleg ac arloesi sydd ar gael i fusnesau bwyd a diod Cymru i’w helpu i ffynnu. Mae arddangoswyr yn cynnwys:

 • Arloesi Bwyd Cymru
 • AMRC Cymru
 • Arloesi Aber


Ardal Cynaliadwyedd: Bwyd a Diod, Lletygarwch, Twristiaeth Cynaliadwy

Mae cynaliadwyedd wrth wraidd y Weledigaeth ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru o 2023. Bydd yr ardal hon yn arddangos arfer da, gan gynnwys ffermio fertigol, lleihau gwastraff bwyd, ac enghreifftiau cyffrous eraill o'r hyn y gall cynaliadwyedd ei wneud i fusnesau.

Rhanddeiliaid allweddol eraill yn y diwydiant

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys Hybu Cig Cymru, bwyd môr Cymreig, ac - yn bresennol ledled yr ardaloedd - ein clystyrau thema Clystyrau | Bwyd a diod (llyw.cymru)

 

Pwy ddylai fod yn bresennol

Seminarau sy'n procio’r meddwl

Bydd y digwyddiad yn cynnwys amrywiaeth o sgyrsiau byr, wedi’u ffocysu, seminarau a gweithgareddau eraill gan gynnwys sesiynau blasu. Mae themâu allweddol yn cynnwys yr heriau a’r cyfleoedd y mae ein diwydiant bwyd a diod yn eu hwynebu ar hyn o bryd, megis sut mae cynaliadwyedd yn gwneud synnwyr busnes, y diweddaraf am dechnoleg newydd yn y diwydiant, hyd at gyllid a chymorth allforio.

Bydd y sesiynau’n cynnwys siaradwyr a phanelwyr o’r diwydiant, ac yn cynnwys cyfleoedd i rwydweithio dros fwyd a diod gwych o Gymru. Mae’r rhaglen yn esblygu’n gyson a byddwn yn rhannu newyddion pellach am siaradwyr a gweithgareddau maes o law.

Cysylltwch â ni os hoffech danysgrifio i'n cylchlythyr bwyd a diod i gael y newyddion diweddaraf. 

 

Pwy ddylai fynychu?

Mae BlasCymru/TasteWales yn addas i chi os ydych chi’n gynhyrchydd yng Nghymru, yn brynwr cenedlaethol neu ryngwladol, neu’n ymwneud â’r canlynol:

 • Gwasanaethau bwyd a lletygarwch, arlwyo, caffis, tai llety, gwestai, tafarndai a bwytai.
 • Manwerthu – siopau delicatessen, siopau groser, siopau fferm, archfarchnadoedd a chwmnïau annibynnol.
 • Y sector cyhoeddus – ysgolion, colegau, ysbytai.