Rhagflas Blas Cymru

Rhagflas Blas Cymru

Bydd cynhadledd Blas Cymru/Taste Wales 2021 yn gyfle i drafod dyfodol diwydiant bwyd a diod Cymru wrth inni barhau i osod ein golygon ar ddatblygiad byd-eang. Archebwch eich tocynnau heddiw i sicrhau lle yn y digwyddiad hwn yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, Casnewydd. Gellir gweld rhaglen lawn y gynhadledd yma - ond dyma bum rhagflas! 

  1. Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Lesley Griffiths AS

Caiff y gynhadledd ei hagor gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Lesley Griffiths AS a ddywedodd: “Mae Blas Cymru yn gyfle gwych i fusnesau arddangos y cynnyrch bwyd a diod gorau gaiff ei gynhyrchu yma yng Nghymru. Rwy'n hynod o falch bydd Adam Henson yn arwain rhaglen y gynhadledd ac rwy'n siŵr y bydd ei wybodaeth a'i angerdd yn ysbrydoli'r gynulleidfa. Mae llawer o waith caled wedi mynd mewn i baratoadau'r digwyddiad eleni ac edrychaf ymlaen at gwrdd â phawb yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru.” 

  1. Fferm Adam

Un o brif siaradwyr gwadd y gynhadledd ‘Bwyd a Diod ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’ yw un o ffermwyr mwyaf adnabyddus y DU a’r cyflwynydd teledu, Adam Henson. Mae'n cyflwyno i filiynau o wylwyr bob nos Sul, ond ffermio a chadwraeth yw cariad cyntaf Adam.

  1. How Bad Are Bananas? 

Ymhlith y themâu allweddol yn y gynhadledd eleni mae ‘sut mae Cymru yn mynd i’r afael â’r her gynaliadwyedd’ a ‘gwneud gweithgynhyrchu bwyd yn fwy cynaliadwy’. Yr Athro Mike Berners-Lee,yr arbenigwr ar gynaliadwyedd ac ôl troed carbon ac awdur llyfrau fel; There is No Planet B: A Handbook for the Make or Break Years; a How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything, fydd yn mynd i'r afael â'r themâu hyn.

  1. Ffederasiwn Bwyd a Diod

Ian Wright sy'n arwain y Ffederasiwn Bwyd a Diod. Cyn ymuno â’r Ffederasiwn Bwyd a Diod ym mis Mawrth 2015, treuliodd 14 mlynedd gyda Diageo plc - busnes diodydd mwyaf y byd. Cyn hynny, bu'n gweithio i Boots a Mars Confectionery. Derbyniodd Ian CBE am wasanaeth gwleidyddol a chyhoeddus ym mis Awst 2015.

  1. Parthau, gweithdai, seminarau

Yn ogystal â'r gynhadledd, bydd cyfle i rwydweithio a chwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant mewn parthau arbennig gan gynnwys Arloesi, Sgiliau a Busnes, Rhwydwaith Clwstwr, Twristiaeth, Rhyngwladol, Cynaliadwyedd, Buddsoddwyr, Arloesi a Gweithgynhyrchu. P'un a ydych chi'n fusnes newydd neu'n gwmni sefydledig, bydd y parthau'n caniatáu ichi archwilio cyfleoedd ar gyfer eich busnes. Yn ogystal â'r parthau bydd siaradwyr gwadd o’r sector manwerthu, cyrff masnachol, Llywodraeth Cymru a'r byd academaidd yn cynnig sgyrsiau, seminarau a gweithdai.