Rhagflas Blas Cymru

Rhagflas Blas Cymru

Bydd cynhadledd Blas Cymru/Taste Wales 2021 yn gyfle i drafod dyfodol diwydiant bwyd a diod Cymru wrth inni barhau i osod ein golygon ar ddatblygiad byd-eang. Archebwch eich tocynnau heddiw i sicrhau lle yn y digwyddiad hwn yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, Casnewydd. Gellir gweld rhaglen lawn y gynhadledd yma - ond dyma bum rhagflas! 

  1. Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Lesley Griffiths AS

Caiff y gynhadledd ei hagor gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Lesley Griffiths AS a ddywedodd: “Mae Blas Cymru yn gyfle gwych i fusnesau arddangos y cynnyrch bwyd a diod gorau gaiff ei gynhyrchu yma yng Nghymru. Rwy'n hynod o falch bydd Adam Henson yn arwain rhaglen y gynhadledd ac rwy'n siŵr y bydd ei wybodaeth a'i angerdd yn ysbrydoli'r gynulleidfa. Mae llawer o waith caled wedi mynd mewn i baratoadau'r digwyddiad eleni ac edrychaf ymlaen at gwrdd â phawb yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru.” 

  1. Fferm Adam

Un o brif siaradwyr gwadd y gynhadledd ‘Bwyd a Diod ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’ yw un o ffermwyr mwyaf adnabyddus y DU a’r cyflwynydd teledu, Adam Henson. Mae'n cyflwyno i filiynau o wylwyr bob nos Sul, ond ffermio a chadwraeth yw cariad cyntaf Adam.

  1. How Bad Are Bananas? 

Ymhlith y themâu allweddol yn y gynhadledd eleni mae ‘sut mae Cymru yn mynd i’r afael â’r her gynaliadwyedd’ a ‘gwneud gweithgynhyrchu bwyd yn fwy cynaliadwy’. Yr Athro Mike Berners-Lee,yr arbenigwr ar gynaliadwyedd ac ôl troed carbon ac awdur llyfrau fel; There is No Planet B: A Handbook for the Make or Break Years; a How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything, fydd yn mynd i'r afael â'r themâu hyn.

  1. Ffederasiwn Bwyd a Diod

Ian Wright sy'n arwain y Ffederasiwn Bwyd a Diod. Cyn ymuno â’r Ffederasiwn Bwyd a Diod ym mis Mawrth 2015, treuliodd 14 mlynedd gyda Diageo plc - busnes diodydd mwyaf y byd. Cyn hynny, bu'n gweithio i Boots a Mars Confectionery. Derbyniodd Ian CBE am wasanaeth gwleidyddol a chyhoeddus ym mis Awst 2015.

  1. Parthau, gweithdai, seminarau

Yn ogystal â'r gynhadledd, bydd cyfle i rwydweithio a chwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant mewn parthau arbennig gan gynnwys Arloesi, Sgiliau a Busnes, Rhwydwaith Clwstwr, Twristiaeth, Rhyngwladol, Cynaliadwyedd, Buddsoddwyr, Arloesi a Gweithgynhyrchu. P'un a ydych chi'n fusnes newydd neu'n gwmni sefydledig, bydd y parthau'n caniatáu ichi archwilio cyfleoedd ar gyfer eich busnes. Yn ogystal â'r parthau bydd siaradwyr gwadd o’r sector manwerthu, cyrff masnachol, Llywodraeth Cymru a'r byd academaidd yn cynnig sgyrsiau, seminarau a gweithdai. 

Y ffermwr a chyflwynydd teledu Adam Henson i brofi Blas Cymru

Y ffermwr a chyflwynydd teledu Adam Henson i brofi Blas Cymru

Bydd y digwyddiad yn gyfle i feddwl am ddiogelu diwydiant bwyd a diod Cymru ar gyfer cenhedlaethau’r dyfodol.

Mis nesaf bydd digwyddiad bwyd a diod rhyngwladol mwyaf Cymru BlasCymru/TasteWalesyn ôl, gan ddod â chynhyrchwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd ynghyd i arddangos cynnyrch o safon fyd-eang er mwyn agor cyfleoedd masnach newydd.

Dyma un o’r cyfleoedd cyntaf yng nghalendr diwydiant bwyd Cymru i groesawu prynwyr yn ôl yn ddiogel a hynny yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, Casnewydd, i glywed am y datblygiadau diweddaraf yn niwydiant bwyd a diod Cymru.

Un o brif atyniadau’r digwyddiad yw’r gynhadledd, ‘Bwyd a Diod ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’.Bydd arbenigwyr cynaliadwyedd a newid hinsawdd amlwg yn anelu i ysbrydoli cynrychiolwyr i weithredu yn eu sefydliadau a'u bywydau bob dydd i fynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil newid hinsawdd. 

Un o brif siaradwyr gwadd y gynhadledd yw un o ffermwyr mwyaf adnabyddus y DU a’r cyflwynydd teledu, Adam Henson. Mae'n cyflwyno i filiynau o wylwyr bob nos Sul, ond ffermio a chadwraeth yw cariad cyntaf Adam.

Caiff y gynhadledd ei hagor gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Lesley Griffiths ASa’i harwain gan Sara Edwards - un o gyflwynwyr teledu mwyaf adnabyddus a hoffus Cymru.

Dywedodd Gweinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths:

“Mae BlasCymru yn gyfle gwych i fusnesau arddangos y cynnyrch bwyd a diod gorau gaiff ei gynhyrchu yma yng Nghymru. Rwy'n hynod o falch bydd Adam Henson yn arwain rhaglen y gynhadledd ac rwy'n siŵr y bydd ei wybodaeth a'i angerdd yn ysbrydoli'r gynulleidfa. Mae llawer o waith caled wedi mynd mewn i baratoadau'r digwyddiad eleni ac edrychaf ymlaen at gwrdd â phawb yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru ym mis Hydref.”

Ymhlith y themâu allweddol yn y gynhadledd eleni mae ‘sut mae Cymru yn mynd i’r afael â’r her gynaliadwyedd’ a ‘gwneud gweithgynhyrchu bwyd yn fwy cynaliadwy’. Yr Athro Mike Berners-Lee,, yr arbenigwr ar gynaliadwyedd ac ôl troed carbon ac awdur llyfrau fel;There is No Planet B: A Handbook for the Make or Break Years;a How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything,fydd yn mynd i'r afael â'r themâu hyn.

Yn ogystal â'r gynhadledd, bydd cyfle i rwydweithio a chwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant mewn parthau arbennig gan gynnwys Arloesi, Sgiliau a Busnes, Rhwydwaith Clwstwr, Twristiaeth, Rhyngwladol, Cynaliadwyedd, Buddsoddwyr, Arloesi a Gweithgynhyrchu.

The two-day event, sponsored by one of the largest names in the UK food and drink industry Princes Group, will be held at the International Convention Centre (ICCW) on 27 & 28 October 2021. Tickets are available at www.tastewales.com.

Gweinidog yn edrych ymlaen at BlasCymru/TasteWales 2021

Gweinidog yn edrych ymlaen at BlasCymru/TasteWales 2021

Yr wythnos hon mae'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, yn estyn gwahoddiad swyddogol i ran-ddeiliaid gofrrestru ar gyfer BlasCymru/TasteWales 2021. BlasCymru/TasteWales 2021.

Mae'r digwyddiad, sydd i’w gynnal yng Nghanolfan Confensiwn Rhyngwladol Cymru yn y Celtic Manor, Casnewydd ddiwedd mis Hydref, yn adeiladu ar lwyddiant y blynyddoedd diwethaf ac yn argoeli i fod yn gyfle gwych i arddangos y gorau o Gymru. Wrth i'r diwydiant barhau ei adferiad o effaith Covid-19, bydd y digwyddiad deuddydd, a drefnir mewn amgylchedd diogel Covid-19, yn arddangos dros 1000 o gynhyrchion, gyda dros 200 o gynhyrchion newydd yn cael eu lansio.

Mewn neges fideo byr ganddi i ddarpar fynychwyr, fe bwysleisiodd y neges ganolog y bydd “cynaliadwyedd hefyd yn naturiol yn thema ganolog, yn y digwyddiad masnach a’r gynhadledd, wrth i ni adeiladu ar ein gweledigaeth strategol i fod yn ddiwydiant sydd ag enw da yn fyd-eang am ragoriaeth, ac wrth geisio cael un o'r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol, o safbwynt amgylcheddol a chymdeithasol, yn y byd.”

Cyhoeddi Princes fel prif noddwr BlasCymru 2021

Cyhoeddi Princes fel prif noddwr BlasCymru 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

Princes Group, one of the largest names in the UK food and drink industry, has been unveiled as the key sponsor for the upcoming international trade event BlasCymru/TasteWales 2021.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol, Gwesty’r Celtic Manor, Casnewydd (27-28 Hydref 2021), a bydd yn croesawu prynwyr bwyd a gweithwyr proffesiynol y diwydiant o dan yr un to i gwrdd â busnesau bwyd a diod blaenllaw Cymru.

Mae ffigyrau diweddar wedi tynnu sylw ymhellach at y rôl hanfodol mae'r digwyddiad yn ei chwarae wrth ddod â phrynwyr a busnesau ynghyd, gyda digwyddiad 2019 wedi creu bron i £20m o werthiant wedi'i gadarnhau ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru.

Wrth sôn am y cyhoeddiad dywedodd Andy Hargraves, Cyfarwyddwr Grŵp Diodydd Meddal Princes:

“Mae Princes yn falch iawn o roi ei gefnogaeth i BlasCymru 2021 yn dilyn ei lwyddiannau yn y gorffennol. Mewn sawl ffordd, mae’r amseru’n cyd-fynd yn berffaith â’n hymrwymiad parhaus i weithgynhyrchu yng Nghymru, wrth i ni gwblhau buddsoddiad cyfalaf mwyaf y Grŵp erioed mewn diodydd meddal ar ein safle yng Nghaerdydd.”

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a Threfnydd Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths:

“Gyda sefyllfa’r coronafeirws yn parhau i wella yma yng Nghymru, rydym ni’n obeithiol iawn ac yn edrych ymlaen at groesawu cyflenwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd i’r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Ngwesty’r Celtic Manor yn ddiweddarach eleni ar gyfer BlasCymru 2021.

“Mae'r digwyddiad yn cynnig cyfle arbennig i arddangos y gorau o Gymru ac mae'n braf meddwl y bydd mwy na 200 o gynhyrchion newydd yn cael eu lansio dros y ddeuddydd sy'n newyddion gwych wrth i'r diwydiant barhau i wella o effaith Covid19.

“Bydd cynaliadwyedd, wrth gwrs, yn ganolog yn y digwyddiad wrth i ni adeiladu ar ein gweledigaeth strategol i ddod yn arweinydd byd-eang yn y maes.”

Gyda dros 200 o gynhyrchion newydd i'w lansio yn BlasCymru mewn ystod eang o gategorïau, mae'r digwyddiad wedi'i gynllunio i sicrhau'r gwerth mwyaf posibl i brynwyr gan eu helpu trwy:

  • • ddarparu arddangosfa fawr o gynhyrchion;
  • • cyrchu bwyd a diod o Gymru – o frandiau i labeli preifat;
  • • cwrdd ag ystod eang o gyflenwyr;
  • • fformat cyfarfod rhagarweiniol effeithlon o ran amser.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb yn BlasCymru 2021 ewch i www.blascymru.com/ www.tastewales.com

Sut mae un busnes wedi cael llwyddiant ar ôl mynychu digwyddiad masnach ryngwladol BlasCymru

Sut mae un busnes wedi cael llwyddiant ar ôl mynychu digwyddiad masnach ryngwladol BlasCymru

Yn dilyn mynychu BlasCymru yn 2019, mae'r cwmni llysieuol a figan The Parsnipship wedi sicrhau bargen i gael tri o'i gynhyrchion i mewn i 27 o siopau Booths ar draws Gogledd-orllewin Lloegr.

Roedd bod yn bresennol yn y digwyddiad masnach bwyd a diod rhyngwladol yng Ngwesty’r Celtic Manor ym mis Mawrth 2019 yn golygu bod Flo Ticehurst o The Parsnipship wedi gallu cwrdd â phrynwr Booths a gychwynnodd y contract.

 “Allwn ni ddim aros i gyflwyno ein Beetroot Bomb, Glamorgan Crumble a Stilton & Spinach Potato Cake i gwsmeriaid Booths. Ein bwriad yw cael mwy o bobl i ddarganfod hyfrydwch bwyd llysieuol a figan ac rydym ni mor falch bod Booths yn ein helpu i wneud hyn."

“Fe’n cyflwynwyd i gynrychiolydd o Booths yn BlasCymru yn 2019 a datblygodd popeth o’r cyfarfod cychwynnol hwnnw. Roedd yn ddigwyddiad anhygoel ... cael y diwydiant gyda'i gilydd o dan yr un to. Rhoddodd gyfle i mi rwydweithio, a siarad â gwahanol brynwyr. Byddwn yn argymell i unrhyw fusnes bwyd a diod fynychu'r digwyddiad."

Mae'r cwmni hefyd wedi cyflawni safonau SALSA, ardystiad diogelwch bwyd cydnabyddedig sy'n dangos bod cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu mewn modd diogel a chyfreithiol, gyda chymorth gan Ganolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five sydd yn sicr wedi eu helpu i fod mewn sefyllfa i allu cyflenwi i Booths.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol digwyddiad BlasCymru yn 2019, cynhadledd ac arddangosfa 2021, a gynhelir ar 26-27 Hydref, fydd trydydd digwyddiad masnach bwyd a diod rhyngwladol Cymru. Bydd y digwyddiad yn dwyn ynghyd gynhyrchwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd o bob cwr o'r byd i Ganolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng ngwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd.

Ymhlith rhaglen lawn o weithgareddau bydd cynhadledd bwyd a diod lefel uchel a fydd yn cynnwys sesiynau sy'n edrych ar nifer o faterion sy'n effeithio ar gynaliadwyedd, wrth i'r diwydiant a Llywodraeth Cymru gydweithio i greu dyfodol gwyrdd y gall y genedl fod yn falch ohono.

I ddysgu mwy am BlasCymru 2021, boed hynny trwy fynychu'n bersonol neu drwy gyfarfod rhithwir un i un, ewch i blascymru.com a chofrestrwch eich diddordeb. tastewales.com and register your interest.