Cynhadledd

Mae’r ansicrwydd yn yr economi dros y misoedd diwethaf wedi creu heriau newydd sy’n datblygu’n gyflym i’r diwydiant bwyd a diod. Nawr, yn fwy nag erioed, mae’n rhaid i weithgynhyrchwyr a manwerthwyr bwyd fod yn effeithlon, yn hyblyg ac yn ymwybodol o’u cadwyni cyflenwi bwyd byd-eang.

Bwyd a Diod ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol

Nod cynhadledd Blas Cymru / Taste Wales 2021 yw ysbrydoli cynadleddwyr i weithredu yn eu sefydliadau a’u bywydau i fynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan newid hinsawdd.

Bydd yn gyfle i feddwl am ddiogelu diwydiant bwyd a diod Cymru at y dyfodol, ac i barhau i ganolbwyntio ar ddatblygu byd-eang.

Drwy fod yn bresennol yng nghynhadledd Blas Cymru / Taste Wales 2021, cewch gyfle i glywed gan arbenigwyr o bob rhan o’r diwydiant bwyd a diod; yn ogystal ag awduron a chyflwynwyr amlwg ym maes cynaliadwyedd a newid hinsawdd.

Adam Henson yw'r prif siaradwr ar y diwrnod cyntaf. Yn ffermwr ac yn gyflwynydd rheolaidd ar Countryfile, mae Adam yn deall ac yn cyfleu amrywiaeth materion busnes ffermio ym Mhrydain. Mae'n llysgennad dros ffermio Prydain yn gyffredinol ac mae wedi mynychu llawer o ddigwyddiadau ffermio a chefn gwlad mawr i gadeirio cyfarfodydd neu hyrwyddo'r diwydiant ffermio i'r cyhoedd. Ymunodd Adam â’r cogydd Nigel Slater i gydgyflwyno Nigel and Adam’s Farm Kitchen, cyfres bedair rhan sy’n archwilio sut mae bwyd yn mynd o’r fferm i’r fforc a sut i wneud y gorau o gynnyrch tymhorol.

Bydd Yr Athro Mike Berners-Lee yn siarad ar ddiwrnod 2. Mae’n arbenigwr blaenllaw ar gynaliadwyedd ac ôl troed carbon ac yn awdur tri llyfr, gan gynnwys; There is No Planet B: A Handbook for the Make of Break Years; a How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything.a How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything.

Caiff y gynhadledd ei chyflwyno gan Sara Edwards

Mae Sara Edwards yn un o gyflwynwyr teledu mwyaf adnabyddus a hoffus Cymru

Mae Sara wedi bod yn cyd-gyflwyno’r rhaglen ‘Wales Today’ yn ogystal â chyfrannu i eitemau rheolaidd ar BBC Radio 4.

Mae wedi cyflwyno darllediadau byw o’r Sioe Frenhinol; Eisteddfod Llangollen a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae Sara Edwards hefyd wedi cyflwyno nifer o raglenni ar gyfer BBC Radio Wales, gan gynnwys 'Sara's People' a 'Food Matters'

Mae Sara wedi cyflwyno llawer o ddigwyddiadau proffil uchel ledled y DU.

Mae Sara hefyd yn siarad yn angerddol am faterion amgylcheddol a realiti’r newid yn yr hinsawdd

Diwrnod Un

*** MAE’R UNION AMSERIADAU YN AGORED I NEWID***

Sesiynau’r Bore

Cyflwyniad

9:00 –Croeso gan y Cyflwynydd, Sara Edwards
 Andy Richardson: Cadeirydd, Bwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod
 Lesley Griffiths MS: Y Gweinidog dros Faterion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd
 David McDiarmid: Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol, Princes Group

Y defnyddiwr bwyd sy'n newid

9:45 –Sophie Colquhoun: Cyfarwyddwr, Category Insight, Rhaglen Insight Bwyd a Diod Cymru
"Cynaliadwyedd a Chymreictod: Persbectif siopwr"
 Chris Hayward: Cyfarwyddwr Gwerthiant, Institute of Grocery Distribution
“Bwyd a Diod ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’ - amgylchedd manwerthu cyfnewidiol a gofyniad ar weithgynhyrchwyr i addasu i ddiwallu’r anghenion hyn”
 Holi ac Ateb

10:45 – Sesiynau Rhwydweithio / Sesiynau Seminar

Safbwynt Strategol

11:30 –Ian Wright: CEO Ffederasiwn Bwyd a Diod
“Rhedeg ar Wag? - Wrth i’r DU lywio’r storm prinder, sut all
bwyd a diod Cymru ffynnu”
 Julie Pierce: Cyfarwyddwr Openness, Data & Digidol; Gwyddoniaeth; & Chymru, Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru
“Can data be a torch shining the light to guide us?”
 Holi ac Ateb

12:30 – Cinio / Sesiynau Seminar

Sesiynau’r Prynhawn

13:45 –Adam Henson: Cyflwynydd Countryfile a ffermwr

Sut mae Cymru'n mynd i'r afael â'r her cynaliadwyedd

14:30 –Yr Athro Keith Ridgway CBE: Cadeirydd Gweithredol, Y Ganolfan Ymchwil Ffurfio Uwch, Prifysgol Strathclyde
“Pwysigrwydd Arloesi i economi Cymru”
 Jonathan Tench: Partneriaethau Rhyngwladol, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
“Diogelu System Bwyd Cymru i’r dyfodol: Deddf Busnes a Lles ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol”
 Holi ac Ateb

15:30 - Egwyl Rwydweithio / Sesiynau Seminar

Ymateb masnach i heriau a chyfleoedd cynaliadwyedd

16:00 –Edward Morgan: Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol a Hyfforddiant Corfforaethol y Grŵp, Castell Howell
“Taith Castell Howell tuag at gynaliadwyedd”
 Michael Fletcher: Cyfarwyddwr Masnachol, The Co-op
 Holi ac Ateb

17:00 - Cyflwynydd yn Dirwyn y Diwrnod i Ben

 • Adam-Henson-Image-Credit-Cotswold-Farm-Park Adam Henson Adam Henson yw un o ffermwyr mwyaf adnabyddus y DU ac mae’n gyflwynydd ar Countryfile ar BBC1. Mae’n ymddangos ar eitem reolaidd Countryfile, Adam’s Farm, ble mae’n adrodd o’i fferm ei hun ar yr heriau amserol, ymarferol y mae’n eu hwynebu. Mae beirniaid wedi canmol ei esboniad medrus ar amryw faterion busnes ffermio, ynghyd â’i empathi wrth sylwebu ar agweddau caled bywyd ffermio. Gwnaethant ganmol [...]
 • Andy Richardson Mae Andy yn angerddol o blaid bwyd a diod a’r cyfleoedd y mae nhw’n eu creu i fusnesau yn y DU a’r marchnadoedd allforio. Mae’n arweinydd diwydiant sy’n creu argraff, gydag enw da am eglurder strategol, brwdfrydedd afieithus a chreu cydweithio rhwng rhanddeiliaid. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i’r busnes [...]
 • David McDiarmid Cyfarwyddwr Cysylltiadau Corfforaethol, Princes Limited. Cafodd David sawl rôl fasnachol yn y diwydiant bwyd cyn ymuno â Princes yn 2007 fel uwch reolwr gwerthiant, yn gyfrifol am y busnes bwyd a diod dan eu label eu hunain gyda nifer o fanwerthwyr mawr y DU. Symudodd David i rôl Cysylltiadau Corfforaethol yn 2012, gan adlewyrchu’i ddiddordeb personol mewn cyfathrebu [...]
 • Sophie Colquhoun Mae Sophie yn arweinydd profiadol ym maes marchnata bwyd ac yn arbenigwr ar strategaeth categori. Mae Sophie wedi treulio ugain mlynedd a mwy yn y diwydiant bwyd, gan hyfforddi gyda Mars, fel Rheolwr Categori yn Ginsters a Chyfarwyddwr Marchnata Grŵp i Tulip Foods. Mae'n gweithio gyda Brookdale Consulting i gyflwyno'r [...]
 • Chris Hayward Chris yw Cyfarwyddwr Gwerthu IGD a bu’n gweithio gyda gweithgynhyrchwyr FMCG ers dros 20 mlynedd. Mae ganddo brofiad eang ar draws Qual/Quant a data parhaus ac mae wedi gweithio gyda manwerthwyr, gweithgynhyrchwyr, cyrff y llywodraeth a chymdeithasau [...]
 • Ian Wright Ian Wright sy'n arwain y Ffederasiwn Bwyd a Diod – y llais cynrychioliadol ar gyfer cwmnïau a chymdeithasau masnach ar draws y sector bwyd a diod. Cyn ymuno â’r Ffederasiwn Bwyd a Diod ym mis Mawrth 2015, treuliodd 14 mlynedd gyda Diageo plc – busnes diodydd mwyaf y byd. Yno roedd yn aelod o'r pwyllgor [...]
 • Julie Pierce Cyfarwyddwr Bod yn Agored, Data a Digidol; Gwyddoniaeth; a Chymru yn yr Asiantaeth Safonau BwydMae Julie yn hyrwyddo'r defnydd o ddulliau a thechnolegau digidol modern o fewn y Llywodraeth ac ar draws y system fwyd gyfan; yn ogystal â gwthio am ddulliau modern sy'n galluogi data i ymchwilio i ymchwil yr Asiantaeth Safonau Bwyd.Mae Julie yn aelod o Weithrediaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd [...]
 • Professor Keith Ridgway CBE Mae Keith yn Gadeirydd Gweithredol yn y Ganolfan Ymchwil Ffurfio Uwch (Prifysgol Strathclyde) Gweithiodd Keith mewn diwydiant cyn symud i'r byd academaidd ym 1980 ym Mhrifysgol Sheffield. Lansiodd y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch gyda Boeing yn 2001 ac yn 2009 helpodd i lansio'r Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Niwclear. Daeth yn Gymrawd [...]
 • Edward Morgan Wedi’i eni a’i fagu ar fferm yng ngorllewin Cymru, mae gan Edward brofiad o gynhyrchu, gweithgynhyrchu a gwerthu cynradd. Mae Edward ar hyn o bryd yn Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a Hyfforddiant Grŵp gyda Castell Howell Foods sy’n cwmpasu gofynion craidd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, i oruchwylio’r gwaith o greu a gweithredu amcanion ESG. Mae Edward hefyd yn cynrychioli Castell Howell ar [...]
 • Michael Fletcher Prif Swyddog Masnachol, Co-op Ymunodd Michael Fletcher â’r Co-op yn 2013 ac fel Prif Swyddog Masnachol Michael sydd yn gyfrifol am y strategaethau ffynonellu a masnachu ar draws Co-op a Nisa. Bu Michael yn y busnes Manwerthu Bwyd drwy gydol ei yrfa, ac mae ganddo brofiad gweithredol eang mewn datblygu ac arwain strategaeth fasnachol, agor marchnadoedd newydd ac arwain prosiectau integreiddio [...]

Diwrnod Dau

*** MAE’R UNION AMSERIADAU YN AGORED I NEWID***

Sesiynau’r Bore

Cyflwyniad

9:30 –Croeso gan y Cyflwynydd, Sara Edwards
 Maggie Ogunbanwo: Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru
  

Sut y gall cynaliadwyedd fod wrth wraidd brand

9:45 –Mike Wilson: Cyfarwyddwr Busnes, Safe360
"Mae'n dechrau gyda fi!"
 Andrew Carlin: Cyfarwyddwr Rhaglenni Strategol, EIT Food
“Brandiau’n gweithio gyda’i gilydd ar gyfer Cynaliadwyedd - Myfyrdodau ar y profiad o adeiladu consensws traws-ddiwydiant ar labelu blaen pecyn trwy Foundation Earth.”

10:45 – Sesiynau Rhwydweithio / Sesiynau Seminar

Buddsoddi yn y dyfodol  

11:30 –Chris Stott: Partner, Head of Food and Drink, KPMG
“Yr agenda cynaliadwyedd yw’r peth cywir i wneud yn ogystal â’r peth synhwyrol."
 Rob Keegan: Rheolwr Rhanbarthol Yr Alban, Gogledd Lloegr a Chymru, Triodos Bank.
Gwyn. Rhodes: Pennaeth Busnes Bancio, Triodos Bank.
“Cynaliadwyedd a’r Sector Cyllid”
 Holi ac Ateb
  

12:30 – Cinio / Sesiynau Seminar

13:45 –Mike Berners-Lee. Awdur ac arbenigwr mewn cynaliadwyedd ac ôl-troed carbon
“Ailfeddwl Bwyd”

Gwneud gweithgynhyrchu bwyd yn fwy cynaliadwy

14:30 –Emma Piercy: Pennaeth Newid Hinsawdd a Pholisi Ynni, Ffederasiwn Bwyd a Diod
“Y ffordd i Net Zero ar gyfer bwyd a diod”
 Gill Higgins: Pennaeth Cynaliadwyedd, Dawn Meats Group
 Holi ac Ateb

15:30 – Host Closes Day

 • Yr Athro Mike Berners-Lee, Sylfaenydd Small World Consulting ac Athro ym Mhrifysgol LancasterMae Mike Berners-Lee yn siaradwr arbenigol ar gynaliadwyedd a sut y gallwn fynd i’r afael â’r her fwyaf trosfwaol hon yn yr 21ainganrif, yn ogystal â bod yn sylfaenydd Small World Consulting, cwmni cysylltiol ym Mhrifysgol Lancaster, arweinydd rhyngwladol ym maes metrigau a rheoli carbon cadwyni cyflenwi. Mae Small World [...]
 • Maggie Ogunbanwo Maggie Ogunbanwo, pennaeth ac weithiau golchwr poteli Maggie’s: An African Twist to your Everyday Dish, brand Bwyd Affricanaidd arobryn ger mynyddoedd Eryri. Mae’n fam i ddau o blant, gwraig i un, awdur, rhywun sy’n hoff iawn o fwyd, mentor, ac entrepreneur sy’n angerddol am helpu i ddatglymu dwylo menywod a rhyddhau eu potensial [...]
 • Mike Wilson Business Director at Safefood360 Mae Mike yn arbenigwr hen law mewn aswiriant a lliniaru risg gyda thros 20 mlynedd o brofiad o weithio gyda phrif frandiau, gweithgynhyrchwyr a manwerthwyr y byd, gan eu helpu i fesur, deall a rheoli risg yn effeithiol yn eu busnes eu hunain a’u cadwyn gyflenwi ehangach. Ynghyd â bod ag arbenigedd mewn rheoli [...]
 • Andrew Carlin Andrew Carlin yw Cyfarwyddwr Rhaglenni Strategol EIT Food, rhwydwaith arloesi bwyd-amaeth blaenllaw Ewrop. Nodau EIT Food yw meithrin ymddiriedaeth yn y system fwyd, gwella canlyniadau iechyd o'n diet ni, gwella effaith y system fwyd ar yr amgylchedd a galluogi trosglwyddo i economi fwyd gylchol, gynaliadwy [...]
 • Chris Stott Partner, Pennaeth Bwyd a Diod yn KPMG Mae Chris yn arwain busnes Bwyd a Diod KPMG yn y DU ac mae hefyd yn arwain busnes Cynghori Bargen KPMG yng Ngogledd Lloegr. Mae wedi cynghori cleientiaid ar eu hagenda strategol ers dros 25 mlynedd gan gynnwys caffaeliadau, gwarediadau, ecwiti preifat, codi arian ar ddyledion ac arnofiadau [...]Mae cleientiaid FMCG Chris wedi'u lleoli
 • Rob Keegan Rheolwr Rhanbarthol yr Alban, Gogledd Lloegr a Chymru ym Manc Triodos Mae Triodos, un o fanciau mwyaf cynaliadwy’r byd, yn credu y gall cyllid fod yn gatalydd grymus ar gyfer cyflawni newid cadarnhaol a pharhaus. Ar ôl gyrfa 29 mlynedd yn arwain timau mewn bancio busnes, masnachol a chorfforaethol gyda NatWest ac RBS, ymunodd Rob â Triodos [...]
 • Gwyn Rhodes Pennaeth Bancio Busnes ym Manc Triodos UK Mae Triodos yn sefydliad ariannol sydd ond yn benthyca i gwsmeriaid sy’n cyflawni angen cadarnhaol amgylcheddol, diwylliannol neu gymdeithasol. Mae Gwyn yn frwd o blaid cynaliadwyedd ac amrywiaeth a chynhwysiant yn ogystal ac mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad ym maes bancio, ar ôl gweithio i sawl sefydliad ariannol [...]
 • Emma Piercy Pennaeth Polisi Newid Hinsawdd ac Ynni yn y Ffederasiwn Bwyd a Diod Ymunodd Emma â'r Ffederasiwn Bwyd a Diod ym mis Hydref 2019 ac ar hyn o bryd mae'n canolbwyntio ar Fap Trywydd i Sero Net ar gyfer y sector tra mae hefyd yn treulio amser yn gweithio gyda rhanddeiliaid ar draws y gadwyn gyflenwi ac mewn sectorau eraill i [...]
 • Gill Higgins Pennaeth Cynaliadwyedd y Grŵp yn Dawn Meats Mae Gill wedi bod yn Bennaeth Cynaliadwyedd yng Ngrŵp Dawn Meats ers dwy flynedd. Cyn hyn, cwblhaodd Raglen Llysgenhadon Origin Green, MSc dwy flynedd mewn Cynaliadwyedd Busnes, ac yn ystod y cyfnod hwnnw bu'n gweithio gyda Thîm Cynaliadwyedd Byd-eang [...]