Atlantic Area Healthy Food Ecosystem

Mae Ecosystem Bwyd Iach Ardal yr Iwerydd (AHFES) yn brosiect Ewropeaidd a ariennir gan raglen Ardal yr Iwerydd. Nod y prosiect yw gwella cystadleurwydd a thwf cyffredinol busnesau bach a chanolig yn y gadwyn werth bwyd iach a ffyrdd iach o fyw trwy gyfrannu at wella ecosystem arloesi trawswladol sy'n helpu busnesau bach a chanolig i gael mynediad at wybodaeth, partneriaid a marchnadoedd ac alinio eu cynhyrchion a'u gwasanaethau ag anghenion a disgwyliadau defnyddwyr. Mae'r prosiect yn cefnogi twf cynaliadwy yn y sector bwyd a ffordd o fyw iach a busnesau bach a chanolig trwy gyflawni ecosystem helics pedwarplyg (awdurdodau cyhoeddus, diwydiant, y byd academaidd a dinasyddion) i gefnogi cystadleurwydd busnesau bach a chanolig. Gall cynhyrchwyr bwyd neu ddiod gael mynediad at hyfforddiant, adnoddau a gwasanaethau cymorth a ariennir yn llawn i helpu i ddatblygu cynhyrchion iachach.

https://www.ahfesproject.com/