AberInnovation

Mae ArloesiAber yn cynnig cyfleusterau ac arbenigedd o'r radd flaenaf yn y sectorau biotechnoleg, technoleg amaeth a bwyd a diod. Wedi'i leoli yng nghanol tirwedd odidog rhwng Mynyddoedd Cambria a Môr Iwerddon, mae ein Campws Arloesi a Menter newydd yn darparu amgylchedd delfrydol i gydweithio diwydiannol ac academaidd ffynnu.

Mae ArloesiAber yn creu amgylchedd lle mae gwaith i ddatblygu cynhyrchion a thyfu busnes yn cael rhwydd hynt, ac mae hyn yn bosibl oherwydd cymuned gref o arbenigwyr blaenllaw a busnesau rhagorol sy'n rhannu diben cyffredin mewn lleoliad cyffredin ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth, sy'n enwog am amaethyddiaeth a gwyddor bridio planhigion.

Gan adeiladu ar hanes balch a bri Prifysgol Aberystwyth mewn ymchwil amaethyddiaeth a biowyddoniaeth, yn ogystal â'i chysylltiadau agos â phartneriaid allweddol yn y diwydiant, mae ArloesiAber yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau arbennig i gefnogi ymchwil a datblygu arloesol. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys Canolfan Bioburo, Canolfan Bwyd y Dyfodol, Canolfan Dadansoddi Uwch a Biofanc Hadau, gyda chefnogaeth Hwb Arloesi ar gyfer hyfforddiant, cydweithio a chynadleddau.

O blith y parthau technegol hyn sydd wedi'u cynllunio'n bwrpasol ar gyfer ymchwil a datblygu ar y cyd, mae Canolfan Bwyd y Dyfodol yn darparu cyfleusterau ac arbenigedd ar gyfer profi, dilysu a gwella deunyddiau presennol a newydd fel bwydydd, gan gynnwys cynnwys maethol, gwaith dadansoddi cyfansoddiadol uwch, oes silff a dewisiadau defnyddwyr. Mae ystafelloedd profi synhwyraidd a chegin bwrpasol yn caniatáu ymatebion amser real i briodweddau synhwyraidd bwydydd newydd.

Cefnogir Canolfan Bwyd y Dyfodol gan y Ganolfan Dadansoddi Uwch ar y llawr cyntaf, sy'n cynnig cyfleusterau pwrpasol ar gyfer cefnogi anghenion dadansoddol a phrofion cyfansoddiadol uwch mewn bioarchwilio, biobrosesu a chynorthwyo prosesau eplesu.

Mae prosiectau ymchwil a datblygu yn ArloesiAber yn mynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf tyngedfennol ein hoes, gan gynnwys lliniaru newid yn yr hinsawdd, diogelwch bwyd ac ynni gwyrdd. Bydd arloesi llwyddiannus yn y meysydd hyn yn chwarae rhan hollbwysig o ran meithrin bioeconomi cynaliadwy sy'n seiliedig ar wybodaeth.