FareShare Cymru

Mae FareShare Cymru yn rhan o rwydwaith FareShare ledled y DU o ailddosbarthwyr bwyd elusennol, sy'n cynnwys 18 o sefydliadau annibynnol. Yng Nghymru'n unig, rydym yn arbed tua 600 tunnell o fwyd dros ben o'r gadwyn cyflenwi bwyd bob blwyddyn ac yn ei ailddosbarthu i elusennau a grwpiau cymunedol rheng flaen. Mae'r elusennau hyn yn darparu prydau bwyd fel rhan o'u gwasanaethau i bobl mewn angen, ac mae'r bwyd rydym yn ei ailddosbarthu yn helpu'r bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas gan gynnwys yr henoed, llochesi trais domestig, llochesi’r digartref, ac unedau adsefydlu cyffuriau ac alcohol. Ers dechrau pandemig COVID-19 rydym wedi treblu ein hallbwn bwyd ac wedi ymrwymo i weithio'n agos gydag ysgolion a mentrau cymunedol.

Yng Nghymru, mae tua 400,000 tunnell o fwyd yn cael ei wastraffu bob blwyddyn: os mai dim ond 1% o hynny sy'n fwytadwy, mae'n dal yn ddigon i gyfrannu at dros 9 miliwn o brydau bwyd. Mae hyn ar adeg pan fo bron i chwarter poblogaeth Cymru yn byw mewn tlodi ac mae pobl yn mynd heb fwyd yn rheolaidd ac yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar fwyd da, maethlon. Rydym am weld bwyd sy'n cael ei wastraffu'n cael ei ddefnyddio mewn ffordd fuddiol drwy ei ddosbarthu i bobl ddifreintiedig ledled Cymru. 

Er mwyn ateb y galw cynyddol am fwyd yn ein cymunedau yng Nghymru, rhaid i FareShare Cymru greu sianeli bwyd dros ben newydd, a dim ond drwy ffurfio partneriaethau gyda busnesau bwyd Cymru y cyflawnir hyn. Mae FareShare Cymru yn cydnabod yr angen i sicrhau bod y broses o roi bwyd dros ben yn cyd-fynd â'r prosesau presennol sydd gan fusnesau bwyd, ac felly mae ein Rheolwr Cyfrif penodedig yn gweithio gyda busnesau i ddod o hyd i'r ateb gorau i ailddosbarthu eu bwyd dros ben ac yn y pen draw bwydo mwy o bobl fregus yng nghymunedau Cymru.