Y Sefydliad Gwyddor Bwyd a Thechnoleg

Y Sefydliad Gwyddor Bwyd a Thechnoleg
Y Sefydliad Gwyddor Bwyd a Thechnoleg (IFST) yw'r prif gorff proffesiynol ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â phob agwedd ar wyddoniaeth bwyd a thechnoleg.

Fel corff proffesiynol annibynnol, mae IFST yn darparu gwybodaeth ddiduedd, wedi'i seilio ar wyddoniaeth. Yn ogystal â chyhoeddi papurau, canllawiau, cyfnodolion ac adroddiadau a adolygir gan gymheiriaid, rydym yn cynnal digwyddiadau, darlithoedd a chynadleddau trwy gydol y flwyddyn ar gyfer aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau.

Ein nod yw gwasanaethu anghenion ein haelodau sydd wedi'u lleoli mewn sefydliadau busnes, ymchwil, addysg a llywodraethol ac ar draws y sector bwyd o gynhyrchu cynradd i weithgynhyrchu, manwerthu a gwasanaeth bwyd. Mae'r aelodau'n unigolion sy'n elwa o adnoddau gwybodaeth, ein rhwydwaith proffesiynol a chymdeithasol, a chyfleoedd gyrfa a datblygiad proffesiynol.

Cynhyrchir adnoddau gwybodaeth i ddarparu dehongliad o'r materion gwyddonol a thechnegol cyfredol a’r rhai sydd ar y gorwel ac maent yn amrywio o ddatganiadau gwybodaeth, i'n canllawiau technegol, sy'n datblygu gwybodaeth ac sy’n gymorth i aelodau i symud ymlaen yn eu gyrfa broffesiynol yn y sector bwyd cyflym. Yn ogystal, rydym ni’n datblygu swyddi polisi rhagweithiol mewn meysydd blaenoriaeth ar gyfer IFST a'n haelodau.

Mae ein rhwydwaith proffesiynol a chymdeithasol yn cwrdd ar-lein trwy ein platfform cymunedol ac yn bersonol lle bo hynny'n bosibl. Mae cyfleoedd i fod yn aelod gweithgar yn bodoli trwy wirfoddoli i feirniadu cystadleuaeth, mentora, neu fod yn rhan o bwyllgor neu weithgor. Mae'r aelodau'n cwrdd yn gymdeithasol trwy ein rhwydwaith canghennau.

Ein nod hefyd yw bod yn ffynhonnell o broffesiynoldeb yn ein maes sy'n adlewyrchu natur ddeinamig ac arloesol gwyddoniaeth a thechnoleg bwyd. Rydym yn darparu ardystiad annibynnol o wybodaeth a sgiliau. Mae ein cofrestrau proffesiynol a'n cynlluniau achredu yn cael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi'n eang ledled y sector fel y meincnod ar gyfer sgiliau ac arbenigedd i weithwyr bwyd proffesiynol.
Mae IFST yn canolbwyntio ei flaenoriaethau polisi ar faterion cynaliadwyedd, addysg, diogelwch bwyd a rheoleiddio ac mae'n sefydliad sy'n tyfu ac sy'n gweithio i weithwyr proffesiynol technegol bwyd i ddatblygu eu gwybodaeth, eu cymuned a'u dilyniant gyrfa. Ymunwch â ni heddiw!