Make UK

Make UK, sefydliad y gweithgynhyrchwyr, yw llais gweithgynhyrchu yn y DU. Rydym yn cynrychioli pob agwedd ar y sector gweithgynhyrchu, ac mae gennym tua 20,000 o aelodau sy'n cyflogi dros filiwn o weithwyr. 

Mae gweithgynhyrchu yng Nghymru yn cyfrif am £10.8bn o allbwn, gan ddarparu 147,000 o swyddi a dyma rai o'r swyddi o'r ansawdd gorau yn y wlad, gan dalu cyflogau sydd 25% yn uwch ar gyfartaledd na gweddill economi’r wlad. Y sector Bwyd a Diod yw'r isadran weithgynhyrchu ail uchaf, sef 15.5% o'r holl allbwn gweithgynhyrchu.

Mae Make UK yn cefnogi aelodau i ysgogi llwyddiant i fusnesau gweithgynhyrchu, gan eu helpu i gyflawni eu hamcanion a'u nodau. Rydym yn grymuso unigolion ac yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. Rydym ar flaen y gad o ran arloesi; gan arwain y ffordd o ran datblygu sgiliau ac ysgogi mantais gystadleuol i'r DU.

Rydym yn canolbwyntio ar greu'r amgylchedd mwyaf cefnogol i weithgynhyrchwyr y DU ffynnu, arloesi a chystadlu. Rydym yn galluogi gweithgynhyrchwyr i gysylltu, rhannu, datrys problemau a chreu cyfleoedd gyda'i gilydd drwy gyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol, grwpiau, digwyddiadau a byrddau cynghori. Rydym yn gweithio ar bob lefel i sicrhau bod sector gweithgynhyrchu’r DU yn perfformio ac yn tyfu, nawr ac yn y dyfodol.

Ledled Cymru mae gweithgynhyrchwyr wedi arwain y ffordd ar yr heriau cymdeithasol allweddol sy'n ein hwynebu – o ofal iechyd i newid yn yr hinsawdd, trafnidiaeth lân ac ynni gwyrdd. Mae ein haelodaeth yn cwmpasu pob is-sector gweithgynhyrchu: peirianneg i fferyllol, cemegol i fwyd a diod, logisteg a chadwyni cyflenwi.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Janis Richards, Cyfarwyddwr Aelodaeth y DU ar 07920 117165 neu  JRichards@MakeUK.org  

 

Gwefan: www.makeuk.org

LinkedIn: www.linkedin.com/company/makeuk/mycompany/ 

Twitter: www.twitter.com/MakeUKCampaigns