Menter Mon

Cwmni dielw yw Menter Môn sy'n darparu atebion i'r heriau sy'n wynebu'r Gymru wledig. Rydym yn gweithio gyda busnesau, cymunedau ac unigolion i gyflawni prosiectau ystyrlon sy'n harneisio eu cryfderau ac yn cyfrannu at ddyfodol cynaliadwy.  

Mae Menter Môn yn ymfalchïo yn ein hamgylchedd lleol ac rydym yn gweithio'n galed i ddiogelu'r hyn sy'n ein gwneud yn unigryw: ein profiad helaeth o ddiogelu cynefinoedd naturiol a rhywogaethau brodorol. Rydym yn falch o gynnig cymorth i ffermwyr, pysgotwyr a chynhyrchwyr bwyd i ychwanegu gwerth at eu cynnyrch, ac i ddatblygu cadwyni cyflenwi bwyd lleol a rhanbarthol. Anogir arloesi hefyd drwy fabwysiadu dulliau cynhyrchu newydd, gan sicrhau y gallant gystadlu mewn byd sy'n newid yn gyflym.  

Rydym am greu cymunedau ffyniannus lle mae'r Gymraeg yn ffynnu, lle mae tai ar gael i bobl leol, a lle mae pobl ifanc leol yn cael eu cyflogi mewn swyddi o ansawdd uchel. Mae ein cynlluniau ynni adnewyddadwy yn ategu'r gwaith amgylcheddol rydym yn ei wneud i ddiogelu'r blaned a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, creu ynni glân ochr yn ochr â rhoi hwb i'r economi, darparu cyfleoedd i bobl ifanc a bod o fudd i gymunedau.  

Mae Menter Môn yn cefnogi entrepreneuriaeth ac yn rhoi cyngor i unigolion sy'n dymuno mynd i fyd busnes; rydym yn weithgar mewn meysydd twf yn yr economi megis technoleg ddigidol, ynni adnewyddadwy, a bwyd ac amaethyddiaeth; ac rydym yn gallu ymgysylltu â rhwydweithiau rhanbarthol. 

Er bod ein gwaith yn amrywiol, ein nod yw sicrhau ein bod bob amser yn cadw'n driw i'n gweledigaeth o sicrhau budd lleol: mae hyn wrth wraidd ein holl brosiectau, ac mae dathlu'r hyn sy'n gwneud i'n cymunedau sefyll allan yn llinyn euraid sy'n rhedeg drwy ein holl waith. Boed yn gynlluniau ynni adnewyddadwy, hyrwyddo cynnyrch bwyd lleol, gwella gwasanaethau band eang mewn ardaloedd gwledig neu hyrwyddo'r Gymraeg, mae popeth a wnawn yn deillio o’r ymgais i sicrhau ffyniant y cymunedau yr ydym yn byw ac yn gweithio ynddynt.  

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.mentermon.com