Defnyddio'r Wefan hon

Llywodraeth Cymru sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywiwch y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrandewch ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

AbilityNetgyda chyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni fydd y testun yn ail-lenwi mewn un golofn pan fyddwch chi'n newid maint ffenestr y porwr
 • ni allwch addasu uchder llinell na bylchau testun
 • nid yw'r mwyafrif o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenwyr sgrin
 • nid oes gan ffrydiau fideo byw gapsiynau
 • mae'n anodd llywio rhai o'n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • ni allwch hepgor y prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin
 • mae cyfyngiad ar ba mor bell y gallwch chi chwyddo'r map ar ein tudalen 'cysylltu â ni'

Beth i'w wneud os na allwch gyrchu rhannau o'r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn 2 ddiwrnod.

Os na allwch weld y map ar ein tudalen 'cysylltu â ni', ffoniwch neu e-bostiwch ni ar rhydd-food@gov.wales neu 03000 250211 ar gyfer cyfarwyddiadau.

Rhoi gwybod am faterion hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â: rhydd-food@gov.wales, ffoniwch 03000 250211

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi'r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch âGwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy'n D / byddar, â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae dolenni sefydlu sain yn ein swyddfeydd, neu os byddwch chi'n cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â'rCanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1Safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Problemau gyda thechnoleg

Materion enghreifftiol:

 • Nid yw'n bosibl i ddefnyddwyr addasu bylchau testun neu uchder llinell.
 • Nid oes unrhyw ffordd i newid cyferbyniad lliwiau'r wefan.

Rydym wedi asesu cost trwsio'r materion hyn ac yn credu y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn gwneud asesiad arall pan fyddwn yn gwneud ailddatblygiad mawr o'r wefan, sy'n debygol o fod ynddo Medi 2020.

Problemau gyda thestun

Bellach mae gan gysylltiadau testun gynnwys priodol i'w gwneud yn ddarllenadwy y tu allan i'w cyd-destun. Mae'r cynnwys hwn wedi'i guddio'n weledol ar y sgrin ond ar gael i ddarllenwyr sgrin

Problemau gyda PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o'n dogfennau PDF a Word hŷn yn cwrdd â safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai na fyddant yn cael eu marcio felly maent yn hygyrch i ddarllenydd sgrin.

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, rydym yn bwriadu naill ai atgyweirio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Y rheoliadau hygyrchedd peidiwch â gofyn i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Ni fydd y wefan yn cynnwys dogfennau PDF a Word o fis Medi 2020

Problemau gyda delweddau, fideo a sain

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd bod fideo bywwedi'u heithrio rhag cwrdd â'r rheoliadau hygyrchedd.

Rydym yn bwriadu ychwanegu testun alt at ddelweddau ar y dudalen gartref erbyn Medi 2020. Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd bod fideo bywwedi'u heithrio rhag cwrdd â'r rheoliadau hygyrchedd.

Problemau gydag elfennau a thrafodion rhyngweithiol

Dim Materion i'w hadrodd

Sut wnaethon ni brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 30 Mawrth 2020. Cynhaliwyd y prawf gan Orchard Media and Events Company Ltd.

Profwyd y safleoedd gan ddefnyddio bar offer WAVE o https://webaim.org. Porwr Google Chrome gydag Archwiliad Goleudy ar gael yn Offer Datblygwr. Gwnaethom hefyd brawf darllenydd sgrin gan ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o NVDA ar gyfer Windows.

Fe wnaethon ni brofi:

 • micro-wefannau ein hymgyrch, ar gael yn tastewales.com a blascymru.com

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Paratowyd y datganiad hwn ar 30/03 / 2020I ei ddiweddaru ddiwethaf ar 30/03/2020.