Clwstwr Bwyd Môr

Mae’r Clwstwr Bwyd Môr, a sefydlwyd yn 2015, yn canolbwyntio ar weithredu ar y cyd i nodi a datrys problemau cyffredin yn y diwydiant bwyd môr yng Nghymru.

Mae’r clwstwr yn casglu ynghyd amrywiaeth o bysgotwyr, gwerthwyr pysgod, casglwyr â llaw a busnesau dyframaethu uchelgeisiol. Dros y cyfnod hwn mae’r clwstwr wedi helpu busnesau i ddatblygu ac i ffynnu, gan greu swyddi, cael mynediad at farchnadoedd newydd a sicrhau busnes newydd.

Mae’r clwstwr yn darparu cymorth a gwybodaeth ymarferol arbennig i helpu busnesau bwyd môr i greu swyddi ac i ddatblygu twf economaidd cynaliadwy. Mae’n galluogi busnesau i ddatblygu gwybodaeth ac yn darparu cyfleoedd i gydweithio a goresgyn y rhwystrau i dyfu, ac i archwilio cyfleoedd masnachol.

Mae’r clwstwr wedi’i anelu at fusnesau sy’n dymuno datblygu eu capasiti. Mae rhaglen y clwstwr yn cynnwys:

 • Clwstwr o gwmnïau bwyd môr gyda phrosiectau a syniadau ar gyfer cyfleoedd datblygu allweddol
 • Rheolwr Clwstwr i helpu i ddatblygu atebion er mwyn goresgyn y rhwystrau i dyfu
 • Defnyddio dull gweithredu sy’n darparu fframwaith arloesedd gan gynnwys sefydliadau academaidd, cwmnïau ac amrywiaeth o randdeiliaid i wella’r sylfaen wybodaeth a’r ddealltwriaeth o gyfleoedd busnes, gan gryfhau arloesedd i greu twf cynaliadwy.

 

Mae gweithgareddau'r clwstwr yn cynnwys:

 • Cyfnewid gwybodaeth rhwng cymheiriaid
 • Digwyddiadau a gweithdai
 • Hyfforddiant arbenigol
 • Cymorth i ddatblygu’r busnes gan arbenigwyr y diwydiant a mentoriaid arbenigol
 • Teithiau astudio
 • Rhannu costau / adnoddau
 • Sefydlu grwpiau diddordeb arbennig penodol
 • Deall ac ymuno â marchnadoedd newydd
 • Archwilio cyfleoedd masnach
 • Ymchwil
 • Ymuno â marchnadoedd newydd

Mae busnesau bwyd môr Cymru yn llwyddo i weithio gyda'i gilydd i wella eu cyfran o'r farchnad a diogelu eu bywoliaeth a'u cymunedau gyda 60 o fusnesau bwyd môr ledled Cymru yn cymryd rhan. Mae Clwstwr Bwyd Môr Cymru ar gael i bob busnes bwyd môr sy'n gweithredu yng Nghymru, gan ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth i'r sector cyfan - o bysgotwyr, gwerthwyr pysgod, i fasnachwyr, dyframaeth, proseswyr a chasglwyr dwylo.

Mae'n rhoi llwyfan ar gyfer gweithredu ar y cyd i ddatrys problemau cyffredin yn y diwydiant, yn helpu i oresgyn rhwystrau i dwf, yn gwneud cysylltiad rhwng partneriaid masnachol, llywodraeth ac academaidd - gyda'r nod yn y pen draw o ychwanegu gwerth at bysgod a physgod cregyn sy'n cael eu dal neu eu ffermio ar lannau Cymru