Clwstwr Allforio

Gall allforio drawsnewid eich busnes. Ymysg y manteision posib mae cynnydd yn y gwerthiannau a’r elw; yn ogystal ag annog creadigrwydd ac arloesedd; a chynyddu’r arbedion effeithlonrwydd.

Yn 2020 fe wnaeth Cymru allforio gwerth £550m o fwyd a diod, cynnydd o 26% ers 2016 gyda'r UE, ac yna Asia a Oceania, a'r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica (MENA) y 3 phrif farchnad allforio. Mae'r twf cadarn yn adlewyrchu ansawdd uchel y bwyd a'r diod a gynigir gan gynhyrchwyr Cymru.

Sefydlodd Llywodraeth Cymru'r Clwstwr Allforio i ddod â chwmnïau o'r un anian at ei gilydd i helpu i oresgyn rhai o'r rhwystrau i allforio.

Mae'r Clwstwr Allforio yn darparu fforwm unigryw i gwmnïau bwyd a diod ddysgu, rhannu profiadau a chydweithio i adeiladu allforion cynaliadwy a phroffidiol. Mae ein haelodaeth bellach yn cynnwys bron i 50 o gwmnïau bwyd a diod, yn amrywio o allforwyr mawr sefydledig i fusnesau bach sy'n dechrau ar eu taith allforio.

Os oes gennych uchelgais glir i dyfu eich gallu i allforio, gall y Clwstwr Allforio eich helpu ar eich taith i droi eich uchelgeisiau'n realiti.

Boed yn allforwyr newydd neu brofiadol, bydd yr aelodau’n elwa ar y canlynol:

  • Desg gymorth dechnegol bwrpasol i’r Clwstwr Allforio
  • Rhaglen o ddigwyddiadau o ansawdd uchel gydag arbenigwyr y diwydiant
  • Adnoddau i helpu aelodau i wynebu heriau allforio
  • Mynediad at rwydwaith o gymorth arbenigol i’ch tywys drwy’r broses allforio
  • Cydweithrediad ag aelodau eraill o’r Clwb ar gyfleoedd sydd o fudd i’r ddwy ochr
  • Mynediad at amrywiaeth ehangach o raglenni cymorth allforio.