Clwstwr Bwyd Moethus

Mae’r Clwstwr Bwyd Moethus yn llwyfan ar gyfer camau gweithredu ar y cyd i nodi a datrys problemau cyffredin. Mae’n casglu ynghyd amrywiaeth o gynhyrchwyr bwyd a diod sydd â chynnyrch o ansawdd uchel ac uchelgais i dyfu ochr yn ochr â phartneriaid masnachol, academaidd a’r llywodraeth.

Mae’r clwstwr yn darparu gwybodaeth ymarferol arbennig i helpu cwmnïau i oresgyn y rhwystrau i dyfu. Mae’n helpu i ddatblygu gwybodaeth ac yn darparu cyfleoedd i weithio gyda busnesau eraill i oresgyn y rhwystrau i dyfu, ac i fanteisio ar gyfleoedd masnachol.

Wedi’i hanelu at fusnesau bwyd a diod sy’n tyfu ac sydd am ddatblygu eu capasiti, mae ein rhaglen yn cynnwys:

 • Clwstwr o gwmnïau bwyd a diod moethus gyda phrosiectau ar gyfleoedd datblygu allweddol
 • Rheolwr Clwstwr i’ch helpu chi i ddatblygu atebion er mwyn goresgyn y rhwystrau i dyfu
 • Defnyddio dull gweithredu i ddarparu fframwaith arloesedd gan gynnwys sefydliadau academaidd, cwmnïau, y Llywodraeth ac amrywiaeth o randdeiliaid i wella’r sylfaen wybodaeth a’r ddealltwriaeth o gyfleoedd busnes, gan gryfhau arloesedd i greu twf cynaliadwy
 • Mentora arbenigol wedi’i deilwra.

Mae gweithgareddau'r clwstwr yn cynnwys:

 • Cyfnewid gwybodaeth rhwng cymheiriaid
 • Digwyddiadau a gweithdai
 • Cydweithio ar weithgareddau masnachol
 • Rhannu costau / adnoddau
 • Busnesau’r sector preifat yn gyrru’r agenda ymchwil
 • Deall ac ymuno â marchnadoedd newydd
 • Mynediad at ymchwil sydd gyda’r gorau yn y byd
 • Treialu gwasanaethau newydd ar sail yr anghenion busnes a nodwyd

Mae'r Clwstwr Bwyd Da yn darparu llwyfan i fusnesau bwyd a diod uchelgeisiol yng Nghymru nodi a datrys problemau cyffredin gyda'i gilydd trwy rannu gwybodaeth, hyfforddi a thrwy fanteisio ar gyfleoedd masnachol ar y cyd fel clwstwr.
o Mae aelodau'r clwstwr yn gwmnïau sy'n canolbwyntio ar dwf. Mae prosiectau wedi'u cynllunio o amgylch anghenion aelodau'r clwstwr i'w helpu i gyflawni eu hamcanion twf, mae'r rhain yn cynnwys ffrydiau gwaith ar faterion twf busnes allweddol; gweithgareddau'r farchnad fewnol gyda phrynu ar y cyd; datblygu'r farchnad fel Cyrchfan Gogledd Orllewin a De Orllewin; gweithdai; mentora a chyfranogiad grŵp mewn arddangosfeydd masnach.

https://menterabusnes.cymru/cywain/en/about-us/fine-food-cluster/