Clwstwr Diodydd

Mae’r diwydiant diodydd yn cyfrannu’n sylweddol at economi Cymru. Mae ganddo drosiant o fwy na £800m, gwerth gwerthiannau manwerthu o fwy na £950m, ac mae’n cyflogi 1,200 o bobl.

Mae’r diwydiant diodydd yng Nghymru yn un eang a chymhleth, yn cynnwys is-sectorau amrywiol fel cwrw, seidr, gwin, gwirodydd, dŵr potel, diodydd meddal, sudd ffrwythau, diodydd poeth, diodydd llaeth a diodydd heb gynnwys cynnyrch llaeth.

Mae maint y cwmnïau’n amrywio o rai micro i rai rhyngwladol mawr.

Mae busnesau o’r holl is-sectorau diodydd yn dod ynghyd o dan ymbarél y Clwstwr Diodydd i ffurfio Grwpiau Diddordeb Arbennig ac i gydweithio ar draws prosiectau strategol.

Mae gan bob Grŵp Diddordeb Arbennig hunaniaeth a strategaeth farchnata wedi’u teilwra i sefyllfa ac anghenion pob sector. Dyma’r pedwar Grŵp Diddordeb Arbennig:

  • Cwrw a Seidr
  • Gwin
  • Gwirodydd
  • Diodydd Dialcohol

 

Er bod y Grwpiau Diddordeb Arbennig yn nodi camau gweithredu i fynd i’r afael â blaenoriaethau strategol eu sectorau penodol, mae rhai camau gweithredu trawsbynciol y bydd y Clwstwr Diodydd yn eu cymryd, fel:

  • Galluogi a chynyddu arloesedd i gynhyrchu diodydd unigryw a diodydd o ansawdd uchel
  • Cefnogi uwchraddiad busnesau diodydd uchel eu potensial
  • Adeiladu brandiau Cymreig gartref a thramor
  • Cynyddu sgiliau a gwybodaeth ar draws y diwydiant er mwyn cynyddu arloesedd ac ansawdd.