Yr Athro Mike Berners-Lee,

Sylfaenydd Small World Consulting ac Athro ym Mhrifysgol Lancaster

Mae Mike Berners-Lee yn siaradwr arbenigol ar gynaliadwyedd a sut y gallwn fynd i’r afael â’r her fwyaf trosfwaol hon yn yr 21ainganrif, yn ogystal â bod yn sylfaenydd Small World Consulting, cwmni cysylltiol ym Mhrifysgol Lancaster, arweinydd rhyngwladol ym maes metrigau a rheoli carbon cadwyni cyflenwi. Mae Small World Consulting yn gweithio gyda sefydliadau o bob maint a sector, o gewri mwyaf y byd ym maes TG i fusnesau bach a chanolig. Mae Mike hefyd yn Athro ym Mhrifysgol Lancaster, ble mae’n gwneud ymchwil i feysydd sy’n cynnwys systemau bwyd cynaliadwy a metrigau carbon. Gwnaeth lu o ymddangosiadau cyhoeddus ar lwyfannau, ar y radio a’r teledu i hybu ymwybyddiaeth y cyhoedd o faterion cynaliadwyedd a newid hinsawdd, a’r mwyaf nodedig o’r rhain oedd ymddangos ar Climate Change: The Facts ochr yn ochr â Syr David Attenborough. Mae’n awdur tri llyfr mawr eu bri.

Mae’i lyfr a gyhoeddwyd yn 2019, There Is No Planet B: A Handbook for the Make or Break Years yn daith ymarferol a holistig drwy heriau mwyaf yr 21ain ganrif, ac mae edau arian drwyddo sy’n ganllaw ymarferol ar gyfer unigolion, busnesau a gwleidyddion. Cyhoeddwyd fersiwn ddiwygiedig o’r llyfr hwn gan Wasg Prifysgol Caergrawnt tua dechrau 2021.

Am lyfr cyntaf Mike, How Bad Are Bananas?: The Carbon Footprint of Everythingysgrifennodd yr awdur Bill Bryson, “Alla i ddim meddwl am y tro diwethaf y darllenais i lyfr oedd yn fwy diddorol, a defnyddiol, a phleserus ar yr un pryd.” Cyhoeddwyd fersiwn lwyr ddiwygiedig o’r llyfr hwn yn ystod haf 2020.

Mae llyfr Mike, The Burning Question, a ysgrifennwyd ar y cyd â Duncan Clark, yn archwilio’r darlun mawr o ran newid hinsawdd a’r ddeinameg fyd-eang dan yr wyneb, gan holi beth yw’r gymysgedd o wleidyddiaeth, economeg, seicoleg a thechnoleg sydd wir ei angen er mwyn taclo’r broblem. Disgrifiwyd y llyfr gan gyn-ddirprwy arlywydd UDA Al Gore fel “Cyfareddol, pwysig a thra chymeradwy”.

Mae gan Mike radd mewn Ffiseg o Brifysgol Rhydychen, TAR mewn Addysg Awyr Agored a Ffiseg o Fangor ac MSc mewn Datblygu ac Ymgynghori Trefniannol o Brifysgol Sheffield Hallam.