Edwards Of Conwy

Showcase Sponsor

Edwards ydyn ni, cigyddion Cymreig sy'n arbenigo mewn cyflenwi selsig, cig moch a byrgyrs sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer archfarchnadoedd y Deyrnas Unedig. Rydym hefyd yn gwasanaethu'r marchnadoedd label preifat, y gwasanaeth bwyd a'r marchnadoedd allforio.

Mae ein gwreiddiau yng Ngogledd Cymru lle sylweddolodd ein sylfaenydd a'r prif gigydd Ieuan Edwards, un o dri mab a anwyd ar fferm deuluol yn Llanrwst, nad oedd y tir yn anffodus yn ddigon mawr i'r tri mab ei ffermio. Felly aeth ati i ddilyn gyrfa arall a gweithio fel prentis mewn cigydd yn y dref farchnad agosaf. Yn 1984, ar ôl rhai blynyddoedd yn dysgu'r "Grefft o Gigyddiaeth", aeth Ieuan ar gyrsiau cigyddiaeth yn y Swistir a'r Iseldiroedd. Erbyn yr oedd yn 20 roedd yn barod i agor ei siop gigydd ei hun ac roedd yn benderfynol o wneud yn siŵr mai ei siop ef oedd y siop gigydd orau ym Mhrydain. Ers hynny, mae’r siop honno wedi cael ei choroni fel y "Siop Gigydd Orau yng Nghymru" deirgwaith, ac mae'n dal i fod yn rhan greiddiol o'n busnes ehangach, gan weithredu fel ffenestr siop a'r farchnad brawf berffaith ar gyfer cynnyrch newydd.

Yn 2004 gwnaethom adeiladu uned gynhyrchu o dan yr un brand ac ers hynny rydym wedi mynd o nerth i nerth gan ennill achrediadau BRC cyson uchel a chymryd gofal mawr wrth ddod o hyd i'r cyflenwyr Cyw Iâr a Phorc Tractor Coch cywir, a dim ond y toriadau gorau o Cig Eidion Cymru PGI.

Yn fwyaf diweddar rydym wedi buddsoddi £2.6 miliwn yn y busnes, gan ychwanegu llinellau cynhyrchu ychwanegol a dyblu capasiti i fwy nag 80 tunnell yr wythnos. Mae'r prosiect hefyd wedi darparu storfa oer ychwanegol, wedi uwchraddio amwynderau i gydweithwyr, swyddfeydd newydd, a chyfleusterau datblygu cynnyrch i gartrefu ein tîm rheoli cryfach wrth iddynt gychwyn ar bennod nesaf ein stori, gan gynnwys edrychiad newydd i’n brand a fydd yn lansio i'r cyhoedd ym mis Ionawr 2022.

Mae ein hymroddiad i ansawdd yn dal i fod wrth wraidd popeth a wnawn. Rydyn ni'n mawr obeithio y byddwch chi'n mwynhau ein bwyd gymaint ag rydyn ni'n ei wneud.

https://www.weareedwards.co.uk

https://twitter.com/WeAreEdwards

https://www.facebook.com/WeAreEdwards

https://www.instagram.com/edwardsofconwy

Cyswllt: Laura Davies | Rheolwr Masnachol – laura.davies@edwardsofconwy.co.uk / 07496 661357