Food Skills Cymru

Skills Zone Sponsor

Mae rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru a ddarperir gan Lantra yn cefnogi busnesau o fewn diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod Cymru i sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau a'r hyfforddiant cywir i gryfhau'r diwydiant yn ei gyfanrwydd.

Mae arian ar gael ar gyfer cwblhau hyfforddiant technegol a datblygu staff, ac mae’r prosiect yn gallu cefnogi hyfforddiant achrededig yn ogystal ag amrywiaeth o fathau eraill o hyfforddiant pwrpasol. Mae faint o arian sydd ar gael ar gyfer cwblhau cyrsiau hyfforddiant yn dibynnu ar faint y busnes:

  • Microfusnesau (1 – 10 o weithwyr) - hyd at 80%
  • Cyflogwyr bach a chanolig (11 – 249 o weithwyr) - hyd at 70%
  • Sefydliadau mawr (> 250 o weithwyr) - hyd at 50%

Gan weithio ar draws pob sector o fewn diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod Cymru, bydd y rhaglen yn helpu i baratoi gweithwyr ledled Cymru i addasu i heriau economaidd ac amgylcheddol yn y dyfodol a'u galluogi i fanteisio ar gyfleoedd i ddatblygu a thyfu busnesau.

Bydd angen i fusnesau cymwys sydd am gael gafael ar y cyllid sydd ar gael i gefnogi gyda'r gost o gwblhau cyrsiau hyfforddi ymgysylltu â Lantra a chwblhau Offeryn Diagnostig Sgiliau a fydd yn helpu busnesau i nodi a blaenoriaethu anghenion hyfforddi.

Mae Sgiliau Bwyd Cymru hefyd yn rheoli Hysbysfwrdd Swyddi: mae hwn yn wasanaeth wedi'i ariannu'n llawn i helpu busnesau gyda recriwtio a hysbysebu swyddi gwag, gan gydweithio â'r Adran Gwaith a Phensiynau a chanolfannau gwaith i helpu i gael pobl yn ôl i waith.

Mae elfen o'r rhaglen yn cwmpasu 'Cymru. Cyrchfan Bwyd', prosiect sy'n cefnogi busnesau Cymru o'r sector lletygarwch i ddod o hyd i fwyd a diod o Gymru, eu gweini a'u gwerthu drwy gaffis, bwytai, siopau, marchnadoedd ffermwyr, gwyliau bwyd, llety gwely a brecwast, atyniadau i dwristiaid, ac ati.

Mae Lantra wedi derbyn cyllid drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru i gyflawni Rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru. 

 

Manylion Cyswllt 

Lantra Wales 
Royal Welsh Showground 
Builth Wells 
LD2 3WY