Levercliff

Sustainability Zone Sponsor

Mae Levercliff yn Ymgynghorwyr Categori i'r diwydiant bwyd a diod ac wedi bod yn darparu gwasanaethau mewnwelediad, strategaeth a sgiliau i gleientiaid ers bron i 30 mlynedd. Hanfod ein dull yw gweithio mewn partneriaeth â chleientiaid i'w helpu i gyflawni llwyddiant drwy ganolbwyntio ar y defnyddiwr.

Yn yr adroddiad pwysig diweddar gan y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC), cyflwynodd gwyddonwyr blaenllaw'r byd eu rhybudd mwyaf amlwg eto am yr argyfwng hinsawdd sy'n dwysáu. Effaith hyn yw bod angen i bob person, pob un ohonom yn ddefnyddiwr bwyd a diod, helpu yn yr argyfwng hwn drwy wneud penderfyniadau sy'n effeithio'n gadarnhaol ar ein hamgylchedd.

Fel Ymgynghorwyr Categori, mae Levercliff yn ceisio dylanwadu'n barhaus ar ein cleientiaid i gymryd camau cadarnhaol i ddatrys tensiynau defnyddwyr. Gwyddom o'n hymchwil defnyddwyr ein hunain fod pobl yn poeni am lenwi bin sbwriel arall gyda deunydd pacio na ellir ei ailgylchu, neu'n teimlo rhywfaint o euogrwydd wrth ddefnyddio cynhyrchion sydd wedi eu cludo o ochr arall y byd. Mae'r rhain yn enghreifftiau o densiynau defnyddwyr, ac mae angen atebion ar ddefnyddwyr ar frys.

Mae argyfwng y newid yn yr hinsawdd yn her enfawr i gynhyrchwyr bwyd a diod ond hefyd yn gyfle enfawr: cynhyrchu bwyd a diod yn y ffordd fwyaf cynaliadwy posibl, cyn gynted â phosibl, fel y gall defnyddwyr leihau effaith eu dewisiadau o ran cynnyrch ar yr amgylchedd ar unwaith.

Ein rôl yw dylanwadu ar gynhyrchwyr bwyd a diod i greu atebion cynaliadwy sy'n berthnasol i'w categori a'u defnyddwyr a gwneud hyn cyn gynted â phosibl. Rydym yn cyfleu hyn lle bynnag yr ydym yn gweithredu a chyda phwy bynnag yr ydym yn ymgysylltu, boed hynny fel noddwyr y Parth Cynaliadwyedd yn BlasCymru/TasteWales 2021, fel rheolwyr Clwstwr Cynaliadwyedd Cymru, neu yn ystod ein prosiectau categori diweddaraf ar gyfer cleientiaid unigol.

Wedi'i leoli yng ngogledd Cymru, rydym yn gweithredu ledled y DU ac Iwerddon a hefyd yn rhyngwladol, ac rydym yn arbenigwyr ym maes rheoli categorïau bwyd a diod. Mae llawer o'n tîm wedi treulio eu gyrfaoedd cyfan yn y diwydiant bwyd a diod, eu profiadau ymarferol a'u rhagolygon masnachol yn ychwanegu gwerth gwirioneddol at ein cleientiaid, ac mae ein gallu profedig i feddwl am atebion categori ymarferol ond ysbrydoledig i densiynau defnyddwyr yn argyhoeddi cleientiaid yn rheolaidd i gydweithio â ni dro ar ôl tro.

Dewch i'n gweld yn y Parth Cynaliadwyedd yn BlasCymru/TasteWales 2021.